Skip to content

Comment

WordPress สามารถจัดการกับคอมเม้นท์ต่างๆ ได้ที่ Dashboard เมนู Comments โดยจะโชว์คอมเม้นท์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บ พร้อมรายละเอียดต่างๆ เราสามารถที่จะเลือกจัดการกับคอมเม้นท์หลายๆ คอมเม้นท์พร้อมกัน แล้วเลือกคำสั่งที่ช่อง Bulk Actions หรือจะคลิกจัดการทีละอันก็ได้

comment-manage

Approve อนุญาติให้เผยแพร่

Unapprove ไม่อนุญาติ

Reply ตอบกลับคอมเม้นท์

Quick Edit แก้ไข (แบบง่าย)

Edit แก้ไข (แบบละเอียด)

Spam คอมเม้นท์สแปม

Trash ย้ายไปที่ถึงขยะ

การลบคอมเม้นท์สแปม

ปกติเมื่อเราสั่งว่าคอมเม้นท์ไหนเป็นสแปมแล้ว คอมเม้นท์นั้นๆ จะถูกย้ายไปอยู่ที่กล่อง Spam ทำได้โดยการคลิกที่แท็ป Spam แล้วเลือกคอมเม้นท์ที่ต้องการลบ แล้วที่ Bulk Actions ให้เราเลือกเป็น Delete Permanently

delete-spam

การกำหนดเวลาสิ้นสุดการคอมเม้นท์

Settings > Discussion

ติ๊กถูกที่คำสั่ง Automatically close comments on articles older than __ days โดยใส่จำนวนวันที่ต้องการปิดคอมเม้นท์โดยอัตโนมัติหลังจากนั้น ป้องกันการสแปมในอนาคต

days-to-deleted-comment

การเปิดหรือปิดคอมเม้นท์ทีละหลายๆ หน้า

ไปที่เมนู Posts > All Posts แล้วติ๊กเลือกหน้าที่ต้องการจะเปิดหรือปิดคอมเม้นท์ เสร็จแล้วที่ตัวเลือก Bulk Actions ให้เลือกเป็น Edit เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Apply

choose-posts-to-delete

เสร็จแล้วด้านขวามือจะมีเมนูให้เราเลือกหลายตัวเลือก ให้เราเลือกในส่วนของ Comments แล้วเซ็ตเป็น Allow หรือ Do Not Allow เพื่ออนุญาติหรือไม่อนุญาติการคอมเม้นท์บนบทความเหล่านั้น เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Update

choose-to-allow-not
เลือกว่าจะอนุญาติให้มีการคอมเม้นท์หรือไม่

การปิดคอมเม้นในหน้าที่กำลังเขียนอยู่

เราสามารถปิดคอมเม้นท์บนหน้าใดๆ ที่กำลังเขียนอยู่ก็ได้ ด้วยการเปิด Screen Options ที่ด้านบนขวามือสุด แล้วติ๊กถูกที่ตัวเลือก Discussion เพื่อแสดงกล่องเปิดหรือปิดคอมเม้นท์

open-discussion-box

เสร็จแล้วเมื่อเราเลื่อนไปหน้าจอด้านล่าง จะเจอกับกล่อง Discussion ให้เราทำการติ๊กที่ Allow comments หากต้องการเปิด หรือเอาออก หากต้องการปิดคอมเม้นท์

comment-allow-on-post

Back To Top
Search