Skip to content
การเพิ่ม Social Media Icons ใน Sidebar ของ WordPress

การเพิ่ม Social Media Icons ใน Sidebar ของ WordPress

การเพิ่ม Social Media Icon นอกจากจะเพิ่มที่ Header หรือ Footer แล้ว ซึ่งการเพิ่ม Social Media Icon นั้นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการยืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่จริงและเป็นการแสดงว่าธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือได้

Back To Top
Search