Skip to content
การเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ใน WordPress

การเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ใน WordPress

รูปภาพ Profile Picture ใน WordPress นั้นปกติแล้วจะใช้รูปภาพจาก Gravatar แต่คงจะดีกว่าถ้าทำให้สมาชิกสามารถอัปโหลดภาพ Profile Picture ที่ต้องการได้เองจากหลังบ้าน WordPress

Back To Top
Search