Skip to content
Poll Maker ปลั๊กอินสร้างแบบสำรวจบน WordPress

Poll Maker ปลั๊กอินสร้างแบบสำรวจบน WordPress

Poll Maker เป็นปลั๊กอินสร้างแบบสำรวจที่มีประสัิทธิภาพและเรียบง่าย มีให้เลือกทั้งเวอร์ชั่น Free และ เวอร์ชั่น Pro โดยในเวอร์ชั่น Free นั้นจะสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้ 5 รูปแบบและมี Theme Poll พร้อมใช้งานมาให้ 7 แบบ

Back To Top
Search