Skip to content
วิธีเพิ่ม External URL ให้กับ Featured Images บน WordPress

วิธีเพิ่ม External URL ให้กับ Featured Images บน WordPress

ปกติแล้วการเพิ่ม Featured Images ใน Posts หรือ Pages ของ WordPress จะอนุญาตให้อัปโหลดรูปภาพเข้าไปที่ Media Library และเลือกรูปภาพนั้นมาแสดงเท่านั้น บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มรูปภาพปก หรือ Featured Images โดยใช้ External URL ด้่วยการใช้ปลั๊กอิน

Back To Top
Search