Skip to content
การเพิ่มตัวนับถอยหลังใน WordPress ด้วยปลั๊ํกอิน Countdown Block

การเพิ่มตัวนับถอยหลังใน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Countdown Block

การสร้างตัวนับถอยหลังด้วยปลั๊กอิน Countdown Block นั้นมีขั้นตอนที่ง่ายไม่ยุ่งยาก ลักษณะการใช้งานจะเป็นการเพิ่ม Gutenberg Block ลงไปและตั้งค่าต่างๆ ซึ่งการส่วนท่ี่ใช้ตั้งค่าก็ให้มาค่อนข้างครบถ้วน และยังสามารถ Custom CSS เองได้ด้วย

Back To Top
Search