Skip to content
Variation Swatches ปลั๊กอินเพิ่มประเภทคุณลักษณะสินค้า

Variation Swatches ปลั๊กอินเพิ่มประเภทคุณลักษณะสินค้า

ปลั๊กอิน Variation Swatches for WooCommerce by CartFlows เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้ในการเพิ่มประเภทของคุณลักษณะสินค้าใน WooCommerce ซึ่งจะทำให้หน้าสินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าการใช้การเลือก Drop Down แบบเดิมๆ

Back To Top
Search