Skip to content
การออกใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice บนเว็บ WordPress

การออกใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice บนเว็บ WordPress

ถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ผมเดาว่าคุณต้องการขายสินค้าและรับเงินผ่านเว็บ WordPress อย่างแน่นอน ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีระบบใบเสร็จหรือ Invoice ให้แก่ลูกค้าด้วย โชคดีที่การตั้งค่าระบบใบเสร็จชำระเงินใน WordPress นั้นทำได้ง่าย หากคุณใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า GetPaid

Back To Top
Search