Skip to content
วิธีเพิ่ม Excerpts ใน Pages ของ WordPress

วิธีเพิ่ม Excerpts ใน Pages ของ WordPress

Excerpts หรือเกริ่นนำ เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากบทความทั้งหมด เป็นการเขียนในเชิงอารัมภบทเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจที่จะคลิกเข้าไปอ่านบทความ เนื้อหาส่วนนี้มักจะมีความยาวไม่มากประมาณ 2 บรรทัด

Back To Top
Search