Skip to content
การตั้งค่า Media Settings ใน Wordpress

การตั้งค่า Media Settings ใน WordPress

Media Settings เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับขนาดของภาพที่เมื่อมีการอัปโหลดลงมา Wordpress จะทำการแปลงเป็นขนาดต่างๆ เพื่อเอาไว้เป็นตัวเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในส่วนต่างๆ

Back To Top
Search