Skip to content
การแชร์ไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องออกจาก WordPress 

การแชร์ไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องออกจาก WordPress 

การฝังไฟล์ PDF ใน WordPress หมายความโดยตรงถึงการแทรกไฟล์ PDF ลงในหน้า Post หรือหน้า Page ของ WordPress ซึ่งทำให้คนอ่านนั้นสามารถดูเอกสารได้โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ คุณอาจเพิ่มปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างของไฟล์เพื่อให้ผู้อ่านได้ด้วย

Back To Top
Search