Skip to content
การเพิ่ม Anchor Links ใน Wordpress Block Editor

การเพิ่ม Anchor Links ใน WordPress Block Editor

Anchor Links มักจะถูกใช้ในบทความที่มีความยาวมากๆ หรือมีหลายหัวข้อ จึงต้องมีการทำสารบัญ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านบทความสามารถกดเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านได้ง่ายๆ

Back To Top
Search