Skip to content

Monitor

Monitor คือหนึ่งในปลั๊กอินของเสริมของ Jetpack ที่จะช่วยแทรคเว็บของเราอยู่ตลอดเวลา และจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อเกิดอาการโฮ้สล่ม หรือ down นั่นเองค่ะ ซึ่งทำให้เว็บเราไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ Monitor ก็จะส่งอีเมลแจ้งให้เราทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนในการใช้งาน ให้เราติดตั้ง Jetpack และ Active ตัว Monitor โดยเราสามารถคลิกที่  Configure เพื่อตั้งค่าได้ค่ะ

WordPress Monitor
คลิกที่ Configure เพื่อตั้งค่า
wordpress monitor
ตั้งค่าการรับอีเมลแจ้งเตือน

เราสามารถคลิกที่ Edit เพื่อเปลี่ยนอีเมลที่จะใช้ในการรับการแจ้งเตือนได้ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Save Changes

ตัวอย่างเมลแจ้งเตือนเมื่อโฮ้สล่ม
ตัวอย่างเมลแจ้งเตือนเมื่อโฮ้สล่ม
ตัวอย่างเมลแจ้งเตือนเมื่อเว็บกลับมาออนไลน์ปกติ
ตัวอย่างเมลแจ้งเตือนเมื่อเว็บกลับมาออนไลน์ปกติ
Back To Top
Search